• Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01
 • Icon 01

Algemene Voorwaarden

 
1.     Algemeen
1.1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle gesloten koopovereenkomsten betreffende auto’s dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren, alsmede op overeenkomsten tot keuring, taxatie, reparatie of onderhoud aan auto’s, van Sancar Trading Company B.V. tevens h.o.d.n. Sancars Autocenter.
1.2        Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

2.     Aanbiedingen en totstandkoming     overeenkomsten
2.1     Al onze aanbiedingen onder andere wat betreft prijzen, modellen en uitvoering zijn     geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
2.2     Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door ons schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd. Wij zijn tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst, indien schriftelijke of elektronische vastlegging is uitgebleven. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder     annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door ons schriftelijk zijn vastgelegd.

3.     Prijzen
3.1     Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden onze leveringsprijzen voor levering af bedrijf.
3.2     Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montage-, service- en transportkosten alsmede keuringskosten en kosten rijklaar maken en eventuele fiscale heffingen anders dan BPM/BTW niet in onze prijs begrepen.
3.3     Ook nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in rechte, belastingen en accijnzen aan de koper worden doorberekend.
        Naast de in lid 3 van dit artikel genoemde prijswijzigingen mogen tevens prijsverhogingen door de fabrikant en/of importeur aan de koper worden doorberekend. Indien een prijsverhoging, zoals bedoeld in dit artikellid, binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de koper het recht om binnen één week na de kennisgeving van de prijswijziging de overeenkomst te ontbinden

4.        Mutaties
4.1    Wij zijn gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de verkochte auto’s, met uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.

5.    Termijnen
5.1     Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve eerst per aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld.
5.2     Wij zijn eerst in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken sedert de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt, e.e.a. onverlet het bepaalde in artikel 10.

6.    Levering en risico overgang   
6.1     Levering geschiedt na ‘schriftelijke’ aankondiging te onzer keuze:
        a. Door terbeschikkingstelling van het verkochte aan ons adres.
        b. Door aflevering van het verkochte aan het adres van koper in Nederland.
6.2     Bij terbeschikkingstelling van het verkochte aan ons adres ten behoeve van koper dient koper binnen vijf dagen nadat het verkochte ter beschikking staat, het verkochte af te halen.
6.3     Bij aflevering van het verkochte door ons aan het adres van koper dient koper onmiddellijk af te nemen.
6.4     Indien koper het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, zijn wij gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan is voor koper. Onverminderd het bepaalde in dit artikel gaat het risico op de koper over vijf dagen nadat het verkochte ter beschikking staat van de koper dan wel met onmiddellijke ingang het verkochte door ons aan (het adres van) koper wordt afgeleverd.

7.    Betalingen
7.1     Wij zijn gerechtigd van het door de koper verschuldigde bedrag te allen tijde vooruitbetaling te verlangen (in ieder geval) tot een beloop van 25% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbetaling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte heeft plaatsgevonden.
7.2     Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of levering van het verkochte contant plaats te vinden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ons aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien wij creditcardbetalingen toestaan, kunnen wij daaraan voorwaarden verbinden.
7.3     Indien koper het verkochte niet heeft afgehaald binnen de in artikel 6 lid 2 vermelde termijn, of conform artikel 6 lid 3 heeft afgenomen, wordt hem de factuur betreffende het verkochte toegezonden, welke terstond betaald dient te worden. Als vervaldatum geldt de dag van verzending van deze factuur. Geschiedt de aflevering aan het adres van koper dan geldt als vervaldatum de dag van ontvangst van de factuur.
7.4     In geval koper een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is koper met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop koper de geldsom heeft voldaan aan ons de wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
7.5     Alleen in geval koper een niet-consument betreft en hij één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is koper met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop koper de geldsom heeft voldaan, aan ons een rente van 1% van het verschuldigde, verschuldigd over alle te late betalingen per maand of een gedeelte van een maand waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
7.6     Tevens is koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van de door wederpartij uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden voor zakelijke klanten vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,-, en voor particuliere consumenten op hetgeen krachtens het B.I.K. verschuldigd is.

8.    Inkoop
8.1    Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing indien wij een auto inkopen in geval van verkoop (zogenaamde inruil).
8.2     Verkoper/aanbieder dient in te staan voor de informatie die hij geeft over de kilometerstand en het schadeverloop van de in te ruilen auto.
8.3     Aan onze taxatie zijn wij niet langer gebonden dan 14 dagen na de dag der taxatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
8.4     Op de dag van overdracht van de in te kopen auto dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van taxatie.
8.5     Indien de overdracht van de in te kopen auto plaatsvindt nadat de termijn in lid 3 genoemd verstreken is en/of indien de in te kopen auto niet meer in dezelfde staat verkeert als op het ogenblik der taxatie, zijn wij gerechtigd opnieuw een taxatie te verrichten. De laagste getaxeerde waarde is voor de inkoop bepalend.
8.6     De in te kopen auto(’s) dient (dienen) te worden geleverd bij levering van de verkochte auto(’s).
8.7     Indien koper/aanbieder bij verkoop van een auto tegen inkoop van een andere auto de in te kopen auto blijft berijden in afwachting van de levering, wordt de in te kopen auto eerst ons eigendom nadat de feitelijke levering aan ons heeft plaatsgevonden. Tot die datum is het risico voor de in te kopen auto voor de aanbieder.
8.8     De in te kopen auto dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs (deel I en deel II) en een overschrijvingsbewijs. Indien één of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt, behouden wij ons het recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verband houdende waardevermindering, aanbieder kosten in rekening te brengen. Bovendien dient koper/aanbieder de auto in dat geval in te leveren met een tijdelijk kentekenbewijs.
8.9     In geval van inkoop dient de (particuliere) aanbieder o.g.v. de toepasselijke BTW regelgeving over inruil van gebruikte roerende zaken, een inkoopverklaring in te vullen en te ondertekenen.

9.     Schadetaxatie
9.1     Indien wij een schadetaxatie hebben verricht, zullen wij aan opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen, met een minimum van € 100,- exclusief BTW. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien aan ons een opdracht tot reparatie wordt verstrekt dan wel de levering van een (andere) auto met ons wordt overeengekomen
 
 
10. Overmacht (niet toerekenbare     tekortkoming)
10.1     Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe     verhinderd zijn als gevolg van een     omstandigheid, die niet te wijten is aan onze     schuld (waaronder begrepen niet of niet tijdige     levering aan ons door onze toeleveranciers),     noch krachtens wet, rechtshandeling of in het     verkeer geldende opvattingen voor onze     rekening komt.
10.2     Wij zijn in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende welke de uitvoering door de tijdelijke overmacht verhinderd is.

11.    Eigendomsvoorbehoud
11.1     De eigendom van alle door ons aan koper verkochte zaken blijft bij ons zolang koper onze vorderingen uit hoofde van deze of andere overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang koper de vordering uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of andere overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper onze     vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door koper van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder ook begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
11.2     Koper is vóór volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden in eigendom over te dragen.
   
12.    Garantie en aansprakelijkheid
12.1     Door ons geleverde auto’s alsmede onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven garantie conform de door haar afgegeven garantievoorwaarden welke worden overhandigd bij aflevering van de auto en vermeld op de factuur. Indien enige bepaling in deze garantievoorwaarden of in het garantiebewijs voorkomende, door koper niet wordt nagekomen, vervalt de garantie. In ieder geval vervalt de garantie, indien koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustingsstukken van het gekochte heeft aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan!
12.2    Indien een onderdeel binnen de     garantietermijn van de auto wordt vervangen,     blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de     auto ook op dit vervangen onderdeel van     kracht (geen garantie op garantie).
12.3     Onverminderd de garantiebepaling, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door de Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluiten wij ter zake van de door ons afgeleverde zaken en verrichte (reparatie)werkzaamheden uitdrukkelijk iedere     verdergaande aansprakelijk uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan,     daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade,     behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt     door onze opzet of grove schuld.
12.4     Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe wij verzekerd zijn.

13.    Klachten en verjaring
13.1     Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper/opdrachtgever per aangetekend schrijven bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan ons, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Een koper/opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon/consument dient in afwijking van het voorgaande binnen twee maanden na de datum waarop de klacht is     ontdekt, deze per aangetekend schrijven bij ons in te dienen.
13.2     Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan het(de) object(en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooraf onmogelijk met ons heeft kunnen     verstaan, doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
13.3     Alle aanspraken jegens ons, die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ons zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen/consumenten een verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van een nieuwe auto, dan wel nieuwe onderdelen.

14.    Ontbinding
14.1 Onverminderd ons recht nakoming te vorderen zijn wij gerechtigd, indien de koper de overeenkomst wenst te annuleren, de     koopovereenkomst te ontbinden, waarbij wij     het recht hebben aan koper 15% van de     verkoopprijs inclusief BTW en BPM, exclusief eventuele inruil als schadevergoeding in rekening te brengen.
14.2 Wij kunnen, naast de overige aan ons     toekomende rechten, de koopovereenkomst met koper te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens koper door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper opschorten en/of ontbinden inden koper één of meer van zijn verplichtingen     voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet     tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien koper     niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare     schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald     laat, insolvent wordt, indien het faillissement van koper is aangevraagd, indien surséance van betaling is aangevraagd, namens koper een verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van koper wordt uitgesproken of indien koper zijn bedrijf staakt en/of beslag onder koper wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.
14.3 Indien één der in lid 2 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust     op koper de plicht ons daarvan onverwijld in kennis te stellen.

15.    Persoonsregistratie
15.1     De persoonsgegevens die wij van u verkrijgen worden opgenomen in de persoonsregistratie, die ons bedrijf van onze klanten heeft. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen dat dient u ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1     Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Behoudens geschillen met betrekking tot de fabrieksgarantie, waaromtrent de garantievoorwaarden een aparte regeling geldt, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding en/of overeenkomst, waarop de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de rechtbank in het arrondissement Rotterdam, vestigingsplaats Rotterdam, tenzij op grond van dwingende bepalingen een andere rechter bevoegd is van de vordering kennis te nemen.